cbb3 oxidase has 4 subunits NOPQ, total residues 1129, total protein mass 124 kDa

P is related to (or equal to?) N-fixing gene Fix-PSubunit N is homologous to cyt aa3 oxidase subunit 1 (22% I)
(Cytochrome aa3  cytochrome oxidase has 12 transmembrane helices)
13 predicted here, one may be tmh
N (532 res, 58,956 Da, PI 9.43):


        10        20        30        40        50        60
MWDYVKLVALGVVAAIAAYAASQARDLPYMVNMVEVALAAVIALIWVLRTMGDPKPSKDE
YFDGVIRAGVIATTFWGIVGFLVAVVIAFQLAFPALNLEFGNGMLNFGRLRPLHTSAVIF
AFGGNALIASAFYVVQRTSAARLFGGTALGWFVFWGWQLIIVTAATSYLLGGSQGKEYAE
LNWHLDILVAVVWVAYLIAFLGTIFKRKEPHIYVANWFYLSFIVTIAMLHIVNNLAVPVS
IFGTKSVQLMAGVQDAMTQWWYGHNAVGFFLTAGFLGMMYYFVPKQAERPVYSYKLSIVH
FWALIFLYIWAGPHHLHYTALPDWASTLGMVMSVILWMPSWGGMINGLMTLSGAWDKLRT
DPVIRMMVVSIGFYGMSTFEGPMMSIKAVNSLSHYTDWTIGHVHSGALGWNGMITFGMLY
FLTPRLWGRSGLYSLKLVSWHFWLATIGIVLYASAMWVTGIMEGLMWREVDAQGFLVNAF
ADTVAAKFPMYVVRGVGGVLYLLGGLIMAYNLWATVAKQPKTANLAVAVPAE


O - no homology outside cbb3 oxidases.
(242 res, 27,068 Da, PI 4.73)

        10        20        30        40        50        60
MSIMDKHHVLEKNATLLLIFAFLVVTIGGIVEIAPLFYLENTIEKVEGMRPYTPLELTGR -60
DIYIREGCYVCHSQMIRPMRDEVERYGHYSLAAESMYDRPFQWGSKRTGPDLARVGGRYS -120
DAWHVEHLINPQSVVPESVMPSYGYLAKVPLDSTWIEDRVSTDAFVGVPYTSEMIASAKA -180
DFVAQADPNADSTTLLAGYGEKVNIRNFDGQPGLTEMDALVAYLQVLGTMVDFSTFQPVA -240
SR
 


P - (297 res 31,899 kDa, PI 4.63)
has homology to solved structures 1AOF (Nitrite reductase)
and 1CYJ (cyt c6)

        10        20        30        40        50        60
MSKKPTTKKEVQTTGHQWDGIEELNTPLPRWWLWTFYATIIWGVAYSIAMPAWPIFSDKA
TPGLLGSSTRADVEKDIAKFAEMNKAVEEKLVATDLTAIAADPELVTYTRNAGAAVFRTW
CAQCHGAGAGGNTGFPSLLDGDWLHGGAIETIYTNVKHGIRDPLDPDTLLVANMPAHLTD
ELLEPAQIDEVVQYVLQISGQPADEVKATAGQQIFAENCASCHGEDAKGLVEMGAPNLTD
GIWLYGGDVATLTSTIQYGRGGVMPSWSWAADGAKPRLSEAQIRAVASYVHSLGGGQ


Q (58 residues 6546 Da PI 6.0)

        10        20        30        40        50        60
MDYHILREFADSWAALALLLTFIGAVIWAFRPGSSKVHDDIANIPFRHEDKPADHGRG